Provincieraad trekt voorlopige vaststelling beleidsplan ruimte in

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen besliste begin september om de voorlopige vaststelling van het ontwerp van het beleidsplan ‘Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’ in te trekken. Die beslissing kwam er op basis van de informele en formele reacties, waaruit werd geconcludeerd dat het ontwerp onvoldoende wordt gedragen.

In de raad van juni vroeg de Open Vld fractie reeds de onmiddellijke intrekking van het ontwerp beleidsplan. Dit omwille van het feit dat er vele bezwaren en bezorgdheden leefden bij de burgers en gemeentebesturen. Onder meer over de manier waarop het kaartmateriaal zijn beslag kreeg, de autonomie van de gemeentebesturen, de algoritmische benadering van het beleid, de financiële impact, de toekomstige leefbaarheid van en op het platteland enzovoort. De meerderheid wou hier toen niet op ingaan, maar door de grote hoeveelheid bezwaren – ca. 3400 – en het complete gebrek aan gedragenheid van dit plan kon men begin september uiteindelijk niet anders.

Op basis van de principes uit het voorontwerp zal nu worden gewerkt aan een nieuw ontwerp van het beleidsplan. De reacties en adviezen uit het afgelopen openbaar onderzoek zullen daarbij een belangrijke informatiebron vormen. Er zal bovendien voldoende tijd worden uitgetrokken voor een nieuw overleg- en inspraaktraject. De Provincie zal de autonomie van de gemeentebesturen voldoende ruimte geven, ontwikkelingskansen voor het platteland blijven bieden en voldoende duidelijkheid scheppen over het toekomstig bovenlokaal ruimtelijk beleid.

Wordt vervolgd ….