Water – Milieu – Energie

Om de toekomst van onze planeet te garanderen, kiest Open Vld voor een optimistische en vooruitstrevende aanpak. Economische groei moet hand in hand gaan met een beter leefmilieu. Zo willen we een verantwoord beheer van eindige natuurlijke hulpbronnen, komen we op voor het behoud van biodiversiteit, willen we het voor burgers, gemeenten, bedrijven makkelijker maken om zelf energie te produceren, richten we ons op klimaatgezonde woonontwikkelingen … Hiervoor is een geïntegreerd milieu- en waterbeleid noodzakelijk, waarbij ‘energie’ beleidsdomeinoverschrijdend werkt.

– Er dient eenheid in het beheer van de onbevaarbare waterlopen te komen, om een coherent en doeltreffend waterbeheer en -beleid mogelijk te maken. Bijkomend willen we dat de digitale atlas van de onbevaarbare waterlopen versneld uitgebouwd wordt.

– De Polderbesturen moeten hervormd en geïntegreerd worden in de provinciale dienst Water.

– Open Vld wil de ondersteuning van lokale besturen, in onder meer de opmaak van natuur-, berm- en bosbeheerplannen, verder uitbouwen en hiertoe een mobiele ploeg van milieudeskundigen voorzien.

– We willen verder inzetten op natuur- en milieueducatie.

– Open Vld wil het Oost-Vlaamse Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen verder uitbouwen, gebiedsdekkend maken en toegankelijk voor alle Oost-Vlamingen. Het promoten van duurzaam bouwen kan ook verder gerealiseerd worden via groepsaankopen.

– De windmolens maximaliseren binnen de vastgelegde clusters is een prioriteit voor onze partij.

– Het gemeentelijke klimaatbeleid ondersteunen en zo de gemeenten aanmoedigen om de provinciale klimaatdoelstelling mee te helpen realiseren, is van groot belang voor Open Vld. Ook dienen de inspanningen van burgers en bedrijven in de realisatie van klimaatdoelstellingen beloond te worden.

– Alle nieuwe provinciale gebouwen moeten energieneutraal zijn. We willen hierbij niet enkel zelf elektriciteit opwekken, maar ook aandacht besteden aan het energie-efficiënt werken. Verder wil Open Vld het volledige provinciale wagenpark bij vervanging elektrisch maken.