Onroerend erfgoed

De provincies hebben in het verleden heel wat kennis en expertise opgebouwd op het vlak van onroerend erfgoed. Vlaanderen vertrouwde deze bevoegdheid dan ook terecht blijvend toe aan de provincies. Het gevoerde beleid dat zich toespitst op het religieus, varend en funerair erfgoed, alsook op archeologie, kan dus verdergezet worden.

– Open Vld wil dat acties ondernomen worden om het Oost-Vlaams onroerend erfgoed kwaliteitsvol te bewaren en toegankelijk te maken voor iedereen.

– De monumentenwachters dienen preventief te blijven waken over historisch waardevol erfgoed, door regelmatig inspecties uit te voeren aan monumentale gebouwen en de erfgoedbeheerders met raad en daad bij te staan.

– Het financiële ondersteuningsbeleid dat zich uit in de subsidiereglementen ‘erfgoedprojecten’ dient voor Open Vld onverkort verdergezet te worden.

– Open Vld wil dat de erfgoeddepots Velzeke en Ename de nodige middelen krijgen om hun opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren.

– Onze partij pleit ervoor dat de provincie een coördinerende en faciliterende rol opneemt in het onderzoeken hoe aan ontwijde kerken en andere religieuze gebouwen een nieuwe geschikte bestemming kan gegeven worden.