Wonen

Wonen is voor Open Vld ingebed in het ‘gebiedsgericht werken’. Het maakt deel uit van een geïntegreerde ontwikkeling van bepaalde regio’s. Wonen maakt onlosmakelijk deel uit van een ruimtelijk beleid en is een typisch grondgebonden bevoegdheid die niet los te koppelen valt van alle oefeningen met optimaal ruimtegebruik.

Desalniettemin kan de provincie daarnaast een ondersteunende rol spelen voor lokale actoren, en dit door flankerende beleidsondersteunende maatregelen voor te stellen ten opzichte van de lokale actoren (gemeenten, sociale huisvestingsmaatschappijen, sociale verhuurkantoren (SVK) …).

– Op het vlak van sociale woningbouw kunnen Sociale Huisvestigingsmaatschappijen ondersteund worden door het leveren van overbruggingskredieten in functie van de bouw of renovatie van sociale woningen.

– In het streven naar de creatie van energiezuinige woningen (zowel nieuwbouw als verbouwingen) wil Open Vld vooral gemeenten en andere lokale actoren ondersteunen, alsook particulieren.

– Open Vld wenst dat de provincie innovatieve projecten rond wonen ondersteunt.