Economie

De ligging en transportinfrastructuur van Oost-Vlaanderen zijn belangrijke troeven. De provincie dient beide maximaal te benutten als hefboom om Oost-Vlaanderen verder uit te bouwen tot een multifunctionele kennisregio en logistieke topregio. Dit impliceert onder meer een actieve deelname in de ontwikkeling van de twee Oost-Vlaamse zeehavengebieden, die een motorfunctie vervullen voor de economische ontwikkeling.

Grensoverschrijdende en Europese samenwerking zijn daarbij cruciaal. Een volwaardige provinciale Europawerking moet leiden tot een samenwerkingsvoordeel en meer efficiëntie voor overheden, kennisinstellingen, organisaties, bedrijven en burgers.

De realisatie van het ruimtelijk economische beleid moet een prioritaire beleidsactie zijn. Via onder andere de Provinciale OntwikkelingsMaatschappij (POM) dient er blijvend aandacht te zijn voor de ontwikkeling van startersinfrastructuur, ondernemerscentra, bovenlokale innovatie- en incubatiecentra en regionale bedrijventerreinen. Dit alles in nauw overleg met bedrijven, lokale besturen en Vlaanderen.

– Open Vld pleit voor nog meer welomlijnde, structurele afspraken met derde partijen. In het verleden hebben we ons te vaak beperkt tot het louter verlenen van subsidies. Er was de laatste jaren reeds een positieve evolutie met het opstellen van diverse actieplannen en duidelijke afsprakenprotocollen (Unizo, Voka e.d.). Flexibiliteit blijft weliswaar een must om op concrete opportuniteiten te kunnen inspelen.

– Onze partij wil de efficiëntie en effectiviteit van het economische beleid verhogen door in de toekomst slechts één uitvoerder ervan aan te houden. Concreet pleiten we dus voor een fusie van de POM en de EROV.

– Wij ijveren voor een sterker verankerd overleg met onze strategische partners (havens, kennisinstellingen, lokale overheden en de Vlaamse overheid). Dit vereist evenwel op zijn minst een impliciete erkenning van het provinciaal bestuursniveau.

– Focus op arbeidsmarktbeleid. Vraag en aanbod moeten beter op elkaar afgestemd worden met de aangrenzende provincies, zowel in Vlaanderen als Nederland.

– Voor Open Vld zijn en blijven de havengebieden onmiskenbaar de motor van de Oost-Vlaamse economie. Er is op dit vlak nood aan meer strategisch en structureel overleg met de havens.

– Open Vld wil dat de provincie een belangrijke rol opneemt in het vervoer- en infrastructuurbeleid. In het bijzonder wat het dossier Seine-Schelde-verbinding betreft. Dit dossier zal immers een enorme economische impact hebben op Oost-Vlaanderen.

– De provincie moet de nodige ruimte creëren om te ondernemen en kan hiervoor de gemeenten ondersteunen.

– Open Vld pleit voor het verder inzetten op de sociale economie, met bijzondere aandacht voor de brugfunctie tussen de sociale en reguliere economie.

– Heel wat kleine gemeenten vragen de provincie om hulp inzake streekontwikkeling. Open Vld wil dat de provincie die coördinerende rol opneemt naar de gemeenten toe.

– We willen een sterke focus op duurzame en circulaire economie. In een circulaire economie ligt de focus op het zo hoogwaardig mogelijk blijven inzetten van grondstoffen en producten.

– Blijvende inzet voor grensoverschrijdende samenwerking. In de toekomst zouden we een actieve en coördinerende rol moeten blijven vervullen in de diverse samenwerkingsverbanden (Euregio Scheldemond, VND,…).

– Open Vld ijvert voor een verdere uitbouw van het acquisitieplatform, met als doelstelling zoveel mogelijk buitenlandse investeringen aantrekken. Ook de provinciale diensten kunnen zich tot dit acquisitieplatform richten bij het vernemen van buitenlandse interesse om zich in Oost-Vlaanderen te vestigen.

– Onze partij is voorstander van een verdere uitbouw van het Europaloket om de burger nog beter te informeren en sensibiliseren.

– Het aantrekken van Europese middelen naar Oost-Vlaanderen moet een prioriteit blijven. De Europacel zal de provinciale diensten ondersteunen, zodat de slaagkansen inzake Europese financiering gemaximaliseerd worden. Er is sprake van een aanzienlijk multiplicator-effect. Hierop dienen we tijdens de volgende legislatuur onverminderd in te zetten.

– Open Vld wil de internationale werking voortzetten met een focus op de bestaande internationale partnerschappen. Hiervoor hanteren we een duidelijke geografische en thematische aanpak.

– Oost-Vlaamse strategische partners faciliteren bij hun internationale ambities is volgens Open Vld van primair belang. Dit steeds met het triple helix-model (samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijven) voor ogen en in samenwerking met de andere partners.

– Open Vld wil verder inzetten op de uitbouw van Oost-Vlaanderen als logistieke topregio, met een sterke focus op de modal shift. Het blijft immers een belangrijke doelstelling om een deel van het vervoer over de weg te vervangen door andere vormen van vervoer, zoals vervoer per spoor en per schip.